CATALA:

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts en el lloc web www.pladabella.com del qual és titular.

L’adquisició de qualssevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de conducta a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1. Identificació
Pla D’Abella, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: PLA D’ABELLA SCP
El seu nom comercial és: PLA D’ABELLA
El seu CIF és: J-25783895
El seu domicili social està en: CASA PLA D’ABELLA S/N, 25286 NAVÈS LLEIDA
2. Comunicacions
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telf.: 973059976
Email: info@pladabella.com
Adreça postal: Casa Pla D’Abella S/N, 25286 Navès, Lleida
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PLA D’ABELLA es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES
Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

PLA D’ABELLA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, PLA D’ABELLA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix PLA D’ABELLA es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels productes oferts.

Una vegada dins de www.pladabella.com i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.pladabella.com

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS
PRODUCTES

PLA D’ABELLA pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.pladabella.com. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà el client indicandolo en l’espai de presentació del mateix producte instantaniamente, habilitant les existències al més aviat possible.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ
Per a realitzar qualsevol compra en www.pladabella.com, és necessari que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

Una vegada dins de la pàgina d’inici de la web, seleccionem directament el producte/s entre els quals anunciem com més venuts o bé accedim a la pestanya “Botiga”..
Seleccionem la quantitat i afegim el producte/s al carret..
Una vegada totalitzats i dipositats tots els productes a adquirir en el carret, calculem els gats de envio a “Calcular envio”i així s’actualitza l’import total. Llavors teclegem “Finalitzar compra”..
Passem a emplenar les dades de facturació, tenint en compte que se’ns presenta l’opció d’emplenar una adreça de lliurament diferent. En aquesta pantalla tenim la possibilitat de crear un compte de client.
Triem el sistema de pagament que vulguem utilitzar i abans de l’últim pas hem d’acceptar expressament les “Condicions Generals de Contractació” i “Política de Privacitat”..
Ens apareixen en pantalla els detalls de la comanda per a la seva revisió..
Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

Aquesta factura serà inclosa en el paquet.

6. LLIURA
PRODUCTES

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.

L’àmbit de lliurament recull les següents zones: Espanya peninsular..

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

Mitjançant empresa de mensajeria, paqueteria

El termini màxim de lliurament és de 4 dia/s.

Per a lliuraments a Catalunya 72 Hores. (Temps màxims de lliurament, podent ser menors dels indicats)..

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS
Els preus dels productes que es recullen en www.pladabella.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui la destinació de la comanda.

PRODUCTES

Els preus finals de tots els productes, (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.pladabella.com.

Els productes tenen l’IVA inclòs.
El tipus d’IVA és del 10%.
Despeses d’enviament: A càrrec del client. En comprars superiors a 60€ despeses a càrrec del venedor a Catalunya. En compres superiors a 90€ despeses de envio gratuïts a tota la Península.
Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. FORMES DE PAGAMENT
Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

1. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancaris seran protegits amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu Reglament de Desenvolupament amb total confidencialitat.

Despeses o comissions que li pogués carregar al client el seu banc..

2. Per Transferència bancària

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de: Entitat: BANC SANTANDER. Número de compte: ES22 0049/0339/4027/1105/1338. Havent d’indicar en el moment de realitzar la transferència el nom del client i número de comanda.

Despeses o comissions que tingui el client pactats amb el seu banc.

3. PayPal

A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà gens de diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

El client disposarà d’un termini màxim d’1 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a PLADABELLA sobre la seva necessitat de devolució del gènere per lliurament defectuós o erroni. Aquesta es compromet a atendre els errors provocats per ells en un termini maximo de 5 dies, amb el corresponent reemplaçament o devolució de la mercaderia danyada

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de devolució dels béns.

OBSERVACIONS

El dret de devolució haurà d’exercitar-se exclusivament en el moment de recepció de la mercaderia atès que en tractar-se de béns peribles que post la seva naturalesa poden deteriorar-se amb extremada rapidesa.

10. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS
Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant PLA D’ABELLA el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 973059976, bé a través de l’adreça de correu electrònic info@pladabella.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

12. DECLARACIÓ DE PRIVACITAT

PLA D’ABELLA SCP informa a l’usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal es realitza de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal.”

———————————————————————————————————————————————————————————–

ESPAÑOL:

Las presentes Condiciones Generales regulan la adquisición de los productos ofertados en el sitio web www.pladabella.com del que es titular.

La adquisición de cualesquiera de los productos conlleva la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las Condiciones Generales que se indican, sin perjuicio de la aceptación de las Condiciones Particulares que pudieran ser de aplicación al adquirir determinados productos.

Estas Condiciones Generales podrán ser modificadas sin notificación previa, por tanto, es recomendable leer atentamente su contenido antes de proceder a la adquisición de cualquiera de los productos ofertados.

1. Identificación
Pla D’Abella, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:

Su denominación social es: PLA D’ABELLA SCP
Su nombre comercial es: PLA D’ABELLA
Su CIF es: J-25783895
Su domicilio social está en: CASA PLA D’ABELLA S/N, 25286 NAVÈS LLEIDA
2. Comunicaciones
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

Tfno: 973059976
Email: info@pladabella.com
Dirección postal: Casa Pla D’Abella S/N, 25286 Navès, Lleida
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y PLA D’ABELLA se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.

3. PRODUCTOS
Los productos ofertados, junto con las características principales de los mismos y su precio aparecen en pantalla.

PLA D’ABELLA se reserva el derecho de decidir, en cada momento, los productos y/o servicios que se ofrecen a los Clientes. De este modo, PLA D’ABELLA podrá, en cualquier momento, añadir nuevos productos y/o servicios a los ofertados actualmente. Asimismo PLA D’ABELLA se reserva el derecho a retirar o dejar de ofrecer, en cualquier momento, y sin previo aviso, cualesquiera de los productos ofrecidos.

Una vez dentro de www.pladabella.com y para acceder a la contratación de los distintos productos, el Usuario deberá seguir todas las instrucciones indicadas en el proceso de compra, lo cual supondrá la lectura y aceptación de todas las condiciones generales y particulares fijadas en www.pladabella.com

4. DISPONIBILIDAD Y SUSTITUCIONES
PRODUCTOS

PLA D’ABELLA pretende garantizar la disponibilidad de todos los productos que están publicitados a través de www.pladabella.com. No obstante, en el caso de que cualquier producto solicitado no estuviera disponible o si el mismo se hubiera agotado, se le informará al cliente indicandolo en el espacio de presentación del mismo producto instantaniamente, habilitando las existencias lo antes posible.

5. PROCESO DE COMPRA Y/O CONTRATACIÓN
Para realizar cualquier compra en www.pladabella.com, es necesario que el cliente sea mayor de edad.

Los pasos a seguir para realizar la compra son:

Una vez dentro de la página de inicio de la web, seleccionamos directamente el producto/s entre los que anunciamos como más vendidos o bien accedemos a la pestaña “Tienda”..
Seleccionamos la cantidad y añadimos el producto/s al carrito..
Una vez totalizados y depositados todos los productos a adquirir en el carrito, calculamos los gatos de envio en “Calcular envio”y así se actualiza el importe total. Entonces tecleamos “Finalizar compra”..
Pasamos a rellenar los datos de facturación, teniendo en cuenta que se nos presenta la opción de rellenar una dirección de entrega distinta. En esta pantalla tenemos la posibilidad de crear una cuenta de cliente.
Elegimos el sistema de pago que queramos utilizar y antes del último paso debemos aceptar expresamente las “Condiciones Generales de Contratación” y “Política de Privacidad”..
Nos aparecen en pantalla los detalles del pedido para su revisión..
Asimismo es recomendable que el cliente imprima y/o guarde una copia en soporte duradero de las condiciones de venta al realizar su pedido.

FACTURACIÓN

Junto con su pedido, recibirá la correspondiente factura.

Dicha factura será incluida en el paquete.

6. ENTREGA
PRODUCTOS

El pedido será entregado en el domicilio designado por el cliente en el momento de la contratación según la modalidad escogida.

El ámbito de entrega recoge las siguientes zonas: España peninsular..

FORMAS Y PLAZOS DE ENTREGA

Mediante empresa de mensajeria, paqueteria

El plazo máximo de entrega es de 4 día/s.

Para entregas en Cataluña 72 Horas. (Tiempos máximos de entrega, pudiendo ser menores de los indicados)..

7. PRECIOS, GASTOS E IMPUESTOS
Los precios de los productos que se recogen en www.pladabella.com vendrán expresados en Euros salvo que se exprese lo contrario y estarán garantizados durante el tiempo de validez de los mismos, salvo error de impresión y sea cual sea el destino del pedido.

PRODUCTOS

Los precios finales de todos los productos, (y en su caso, los precios finales por unidad de medida, cuando sea obligatorio) junto a sus características, las ofertas, descuentos, etc., se reflejan en cada uno de los artículos que aparecen en el catálogo de www.pladabella.com.

Los productos tienen el IVA incluido.
El tipo de IVA es del 10%.
Gastos de envío: A cargo del cliente. En comprars superiores a 60€ gastos a cargo del vendedor en Cataluña. En compras superiores a 90€ gastos de envio gratuitos a toda la Península.
Los precios de los productos pueden variar en cualquier momento. En este caso, el precio a aplicar será el vigente en la fecha de realización del pedido. De cualquier modo, el coste final será comunicado al cliente en el proceso de compra electrónica antes de que éste formalice su aceptación.

8. FORMAS DE PAGO
Ponemos a su disposición estas formas de pago:

1. Por tarjeta de crédito o débito

Puede realizar el pago de manera inmediata a través de la pasarela de pago seguro SSL de nuestro Banco. Si fuera necesario realizar cualquier devolución o cancelación del pedido, el importe se reembolsará a través de la misma tarjeta de pago. Los datos tanto personales como bancarios serán protegidos con todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su Reglamento de Desarrollo con total confidencialidad.

Gastos o comisiones que le pudiera cargar al cliente su banco..

2. Por Transferencia bancaria

Mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a favor de: Entidad: BANCO SANTANDER. Número de cuenta: ES22 0049/0339/4027/1105/1338. Debiendo indicar en el momento de realizar la transferencia el nombre del cliente y número de pedido.

Gastos o comisiones que tenga el cliente pactados con su banco.

3. PayPal

A través de PayPal se autorizará el pago del pedido, pero no se retirará ningún dinero hasta que PayPal verifique que es correcto. Para ello, será imprescindible contar con cuenta de PayPal.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y DESISTIMIENTO

El cliente dispondrá de un plazo máximo de 1 días naturales desde el día de la recepción del bien o producto solicitado para informar a PLADABELLA sobre su necesidad de devolución del género por entrega defectuosa o errónea. Esta se compromete a atender los errores provocados por ellos en un plazo maximo de 5 dias, con el correspondiente reemplazo o devolución de la mercancía dañada

Una vez recibamos su solicitud nos pondremos en contacto con el cliente para indicarle los detalles de la devolución.

El cliente soportará los costes de devolución de los bienes.

OBSERVACIONES

El derecho de devolución deberá ejercitarse exclusivamente en el momento de recepción de la mercancía dado que al tratarse de bienes perecederos que pos su naturaleza pueden deteriorarse con extremada rapidez.

10. ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMACIONES
Para interponer cualquier queja o reclamación ante PLA D’ABELLA el cliente deberá dirigirse al departamento de atención al cliente bien en el número de teléfono 973059976, bien a través de la dirección de correo electrónico info@pladabella.com.

Según la Resolución de litigios en línea en materia de consumo de la UE y conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013, le informamos que la Comisión Europea facilita a todos los consumidores una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE
Las condiciones presentes se regirán por la legislación española vigente.

12. DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

PLA D’ABELLA SCP informa al usuario de que el tratamiento de todos los datos de carácter personal se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal.”